TR | EN | RU | DE | KSA

Untitled 1
News

Tecasa elektrikli komponent üreticisi olup, elektrikli k?lcal termostat ve k?lcal devre üretimi ve sat??? üzerinde uzmanla?m??t?r. Faaliyete geçti?imiz 1981 y?l?ndan beri hedefimiz sürekli büyüme, büyürken de hizmet kalitemizi ve mü?teri memnuniyetini sürekli artt?rmak olmu?tur.

 

1999 y?l?nda Bursa’da kurulan fabrikam?z ile üretim kapasitemiz artt?r?lm??; Türkiye ve kom?u ülkelerdeki beyaz e?ya üreticilerine tedarikçi olarak hizmet verilmeye ba?lanm??t?r.

 

Yüksek kalitedeki ürünlerimiz otomatik hatlar?m?zda üretilmektedir. Tecasa Is? olarak kurulma amac?m?z Avrupa standartlar?ndaki ürünlerimizi yerli üreticilere lojistik ve fiyat avantaj? sa?layarak sunmakt?r.

 

?spanyol kökenli bir firma olarak k?lcal devreli elektrikli termostat? Türkiye’de ilk kez üretmekle kalmay?p bu ürünün Türkiye’den yurt d???na ilk kez sat???n? gerçekle?tiren firma olmak ta bizi gururland?ran bir ba?ar?d?r.

 

Kestel Sanayi Bölgesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Hünkâr Cad. No:13 16450 - KESTEL / BURSA
Tel : 0224 3731900 Faks : 0224 3731901 e-mail : info@tecasa.com.tr